ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
2. โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน
4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
5. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM) พื้นที่คลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
6. โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ
7. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุ่มน้ำแบบบูรณาการบนฐานชุมชนด้วยการประยุกต์ใช้กลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศ (CBFCM) พื้นที่คลองพิทยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
8. โครงการลดของเสียในแหล่งน้ำวิกฤตและจัดการคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำหลัก
9. โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขา
10. กิจกรรมลดใช้พลังงานของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๕
11. กิจกรรม Green office
12. โครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ขีดความสามารถ และความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
13. โครงการชุมชนปลอดขยะ และโรงเรียนปลอดขยะ